Vedtekter

§ 1. Navn:

Foreningens navn er Foreningen Fortellingens kraft ble stiftet i Bergen den 1. februar 2018.

§ 2. Formål:

Foreningen Fortellingens kraft skal være en ideell, frivillig organisasjon.

Foreningen har som mål å være et arena som samler flere av de fremste kreftene innen den fortellende journalistikken i Norge og utlandet gjennom konferansen Fortellingens kraft.
Slik skal foreningen bidra til styrkede ferdigheter gjennom foredrag, undervisning og kunnskapsoverføring om hvordan vi kan bli bedre på det viktigste innen journalistikken:

Å fortelle sanne historier drivende godt.

Det grunnleggende pedagogiske målet er å øke journalisters forståelse og kunnskap om fortellende journalistikk, bidra til utvikling av den kraftfulle fortellende journalistikken som når ut til brede lag av folket, som nyanserer og har pedagogisk kraft, og på sitt beste skaper refleksjon og retter opp skjevheter i samfunnet.

Foreningen Fortellingens kraft skal ha et klart og tydelig fokus på journalistiske fortellinger, reportasjer, dokumentarer og selve formidlingen.

Fortellingene kan være tekstbaserte, lyd/podcast, visuelle, dokumentarer, reportasjer, sakprosa, animasjon. Felles er at det handler om sanne historier fortalt med en bevisst struktur, klassiske litterære grep, filmteknisk dramaturgi eller originale og nyskapende fortellergrep.

Vi skal løfte den menneskelige stemmen i journalistikken, og vi skal bidra til å fremme den vesentlige journalistikken i mediene. For å få til dette er historieformidlingen så viktig i den tiden vi lever i. Fortellingene øker forståelse og innsikt i en tid der vi bombarderes av informasjon.

Arrangementene som foreningen står for har utelukkende et ideelt formål, å løfte denne viktige delen av journalistikken, den som handler om mennesker og samfunn.

Eventuelle overskudd skytes inn i neste arrangement eller andre arrangementer som bygger oppunder foreningens vedtekter, det være seg mindre seminarer, enkeltstående foredrag og undervisningsopplegg med mer.

Andre formål:

Øke folks interesse for fortellende journalistikk:

Gjennom å være åpne for omverdenen. Selv om arrangementene har journalister som hovedmålgruppe er dørene åpne for andre som brenner for den gode fortellingen.
Gjennom å dele kunnskap ved å stille opp i forelesnings- og undervisningssituasjoner for skoler og utdanningsinstitusjoner.
Ha flere mindre arrangementer i året, som temakveld.

§ 3. Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4. Medlemsforhold og kontingent:

Journalister og skribenter, forfattere, reportasjefotografer, visuelle fortellere og andre fortellere som støtter våre formål kan bli medlemmer.
Kontingent: 250,- kroner årlig. Medlemskapet følger kalenderåret.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 5. Medlemsfordeler:

Du blir medlem først og fremst for å støtte oppunder foreningens formål og arbeid. Men medlemskap gir;
Rabattert eller gratis adgang til arrangementer, foredrag/undervisning i regi av Fortellingens kraft.
Fordelene gjelder fra 2019.

§ 6. Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett, men bare medlemmer som er faglig kvalifisert er valgbare til tillitsverv i foreningen. Med valgbarhet vises det til paragraf 9.

§ 7. Årsmøtet

Foreningens øverste myndighet, hvor alle medlemmer har rett til å møte opp. Avholdes tidlig høst innen oktober hvert år, slik at det følger syklus med planlegging av konferansen. Invitasjoner vil bli sendt ut senest en måned før med dagsorden. Styret og vanlige medlemmer kan fram til en uke før komme med innspill til punkter på dagsordenen.
Forslag sendes til fortellingenskraft@gmail.com

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Dagsorden:
Årsmøtet velger en dirigent. Styret orienterer om året som har gått. Regnskapet skal legges frem og godkjennes, før man går videre på den øvrige dagsorden.

Årsmøtets oppgaver:
Behandle årsmelding
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent
Vedta budsjett
Valg, leder og nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9. Stemmegivning ved årsmøtet:

Blir det nødvendig å stemme om forslag på årsmøtet avgjøres det med simpelt flertall. Medlemmer som ikke kan være til stede, kan stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 10. Valg av styret:

Styret skal fortrinnsvis bestå av faglig kompetente personer med dokumentert og solid erfaring fra fortellende journalistikk/ feature, sakprosa, dokumentar (uavhengig av plattform, tekst, bilder, levende bilder, lyd/podcast), enten som journalist, skribent, forfatter, redaktør, coach eller underviser med kunnskaper om sjangeren.

Styret skal bestå av minimum fire medlemmer og maks seks medlemmer. I tillegg oppnevnes to varamedlemmer som har møterett i styremøter, og stemmerett dersom styremedlemmer melder frafall. Leder og nestleder velges for to år. Resten er på valg hvert år.

Styret velger kandidater til nytt styre.

§ 11. Styret

Hovedoppgaven er å planlegge konferansen Fortellingens kraft.

Arbeidet med konferansen løper gjennom hele året. Styret står også ansvarlig for økonomi, medlemsoversikt, administrasjon og logistikk i samarbeid med eventuelle medarrangører for konferansen.

Styrets til enhver tid sittende leder er hovedansvarlig for komposisjon av det faglige programmet, sammen med en til to andre fagansvarlige som styret utnevner.
De fagansvarlige, kalt faggruppen, jobber sammen om å rekruttere foredragsholdere og lager selve konferanseprogrammet. Den faglige diskusjonen om dette begrenses til den enhver tid sittende faggruppen som gis fullmakt til å lage programmet.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
Iverksette årsmøtets bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen mener det trengs eller et flertall av styremedlemmene ønsker det. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Styremedlemmene:
Styret velger selv hvem som besitter ulike ansvarsområder internt utover leder og nestleder, som avgjøres på årsmøtet. Det kan utnevnes andre medlemmer til andre roller etter behov, som:
– Ansvarlig for sosiale medier-strategi.
– Ansvarlig for administrasjon av hjemmeside og profilering av konferansen/rekruttering av deltakere gjennom nyhetsbrev og annen påvirkning.
– Dokumentasjon av konferansen; stillbilder, lyd og video. merutnyttelse av opptak; eks. podcast, bøker, etc.

Styremøter:
Styremøter arrangeres med et mål om at det kvartalsvis skal arrangeres fysiske møter for de som har anledning til å komme. Andre møter gjøres via Skype eller andre digitale treffsteder. Det skrives referat/protokoll fra hvert møte. Blir det nødvendig å stemme over et forslag, har hver styremedlem en stemme. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret er beslutningsdyktig om minst ⅔-deler av styret er til stede enten fysisk, via telefon og nett, eller ved fullmakt fra annet medlem.

§ 12. Rådgivende organ/mentor:

Styret knytter til seg faglige rådgivere og kontakter på utsiden av foreningen, som kan komme med faglige innspill og hjelpe til med rekruttering av aktuelle lærekrefter i fortellende journalistikk/historiefortelling.

§ 13. Samarbeid med andre:

Det er et mål for styret å samarbeide med andre beslektede konferanser, utveksle og dele erfaringer og knytte til seg foredragsholdere.

§ 14. Endringer i styret:

Ønsker et medlem å slutte, trer et varamedlem inn. Er det lederen, overtar nestlederen til neste generalforsamling. Styret kan, dersom det tjener formålet, endre verv internt med unntak av lederrollen.

§ 15. Regnskap, revisor m.m.

Kasserer fører enkelt regnskap for Foreningen Fortellingens kraft, slik at vi til en hver tid selv har oversikt og kontroll på våre disposisjoner. Regnskapet skal være tilgjengelig for styret.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Regnskapet fremlegges til godkjennelse på det ordinære årsmøtet.

Vi velger i tillegg å bruke en profesjonell regnskapsfører/revisor som tar det overordnede regnskapsansvaret og sikrer oss økonomisk ryddighet.

§ 16. Foreningskonto:

Kasserer, leder og nestleder har adgang til foreningens konto, og de forplikter seg til å orientere hverandre. De kan også ved underskrift gi andre styremedlemmer fullmakt til å bruke foreningens konto.

Foreningen forplikter seg utad ved underskrift av leder og styremedlem. Ingen av foreningens styremedlemmer hefter personlig for FFKs forpliktelser. Foreningen hefter alene ved sin formue.

§ 17. Endring av vedtekter

Både styret og menige medlemmer kan i forbindelse med et ordinært eller ekstraordinært årsmøte foreslå endringer av vedtektene. Vedtak av denne type forslag krever ⅔ av de avgitte stemmer.

§ 18. Oppløsning av foreningen

Hvis noen ønsker å oppløse foreningen krever det ⅔ av alle medlemmer støtter opp om det på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Hvis ikke et slikt flertall kan oppnås, kan styret innkalle til nytt ekstraordinært årsmøte, hvor en oppløsning kan vedtas med ⅔ av stemmene blant de tilstedeværende medlemmer.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for, definert ved styret. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.